Cito stress: hoe begeleid ik mijn kind bij de cito toets

even alles op een rijtje

Om mijn advies over dit onderwerp goed te kunnen begrijpen moet u natuurlijk het een en ander weten over citotoets. Waarschijnlijk weet u al een heel veel of alles, maar het kan geen kwaad om alles nog even in kaart te brengen. 

waarom een citotoets?
Uw kind staat op het punt de basisschool te verlaten. Dit betekent dat er gezocht moet worden naar een middelbare school waar u kind goed op zijn plek zit. 
Het is natuurlijk van belang dat uw kind gelukkig wordt op die nieuwe school en tegelijk een mooi toekomst perspectief houdt. 
Daarom is er jaren lang gewerkt aan een advies zodat er goede school wordt gevonden. 

In de loop der jaren hebben de leerkrachten van de basisschool waar u kind op zit een goed beeld gekregen van de leerprestaties van uw kind en ook van zijn houding tegenover leren. Ze hebben gezien of uw kind het belangrijk vindt om goed te presteren en daar ook iets voor over heeft. Of misschien hebben ze wel gemerkt dat uw zoon of dochter een beetje gemakkelijk is ingesteld en snel is afgeleid. Op grond van al die gegevens kan de basisschool goed inschatten wat voor uw kind het meest geschikt is: vmbo, havo of vwo.

                                                                                                                            
Maar naast de inschatting van de basisschool is voor de toelating tot het voortgezet onderwijs vaak ook een zogeheten “
onafhankelijk gegeven” nodig. Dat is de score op een test of toets die niet is samengesteld door de basisschool zelf, maar door een onafhankelijke instantie. Er zijn verschillende toetsen en testen die voor dit doel gebruikt kunnen worden. De school waar uw kind op zit heeft in dit geval gekozen voor de Citotoets.

De Citotoets is geen examen waarvoor je kunt slagen of zakken. Het is enkel een hulpmiddel bij het maken van een keuze voor een bepaald type voortgezet onderwijs. Het is niet nodig om voor deze toets speciaal te trainen, want in deze toets komt alleen maar de gewone, gangbare leerstof aan de orde. Wel is het verstandig dat uw kind weet hoe de toets in elkaar zit en wat voor soort vragen erin voorkomen. Er worden onder andere vragen gesteld over:
 
Taal
De vragen van dit onderdeel gaan allemaal over de Nederlandse taal. Bijvoorbeeld: het spellen van (werk)woorden, de opbouw van een zin of tekst, tekstbegrip en de betekenis van woorden.

Rekenen-Wiskunde
Bij Rekenen-Wiskunde gaat het om het begrip van getallen, hoofdrekenen, procenten, breuken, het uitvoeren van bepaalde rekenkundige bewerkingen en het omgaan met maten, gewichten, geld en tijd.
Studievaardigheden
Bij Studievaardigheden gaat het erom hoe goed een kind is in het hanteren van informatiebronnen zoals het woordenboek, de encyclopedie en het telefoonboek.
Ook zijn er vragen waarin studieteksten, kaarten, tabellen en grafieken een rol spelen.

Wereldoriëntatie
Dit onderdeel bestaat uit vragen over aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en natuurkunde. Het gaat daarbij niet om allerlei feiten en weetjes, maar om het toepassen daarvan.

De meeste scholen laten hun leerlingen daarom vooraf een oude Citotoets maken of een kennismakingstoets zodat alle leerlingen goed voorbereid aan de slag kunnen. Uiteindelijk zorgen de score op deze toets, de inschatting van de basisschool en uw eigen wensen en ideeën ervoor dat uw kind straks in een onderwijstype terechtkomt dat goed bij hem of haar past.Hiermee sluit mijn uitleg over waarom de citotoets word afgenomen, en ga ik verder met een aantal feitjes en weetjes. 
Misschien staat er voor u en uw kind iets heel belangrijks tussen!
 
Het wordt de citotoets eigenlijk afgenomen?
De entreetoets wordt afgenomen in mei. De eindcito toets wordt afgenomen op daartoe aangewezen dagen ( februari -). De leerlingen zitten in ‘toetsopstelling’ in het lokaal en op hun tafel krijgen zij de toetsopgaven, een antwoordblad, een potlood en een gum en kladpapier. Volgens de handleiding van de eindcito worden de daartoe aangegeven tijden gehanteerd voor elke toetsafname.

 
Wat doet de school bij kinderen met leesproblemen?
De test gaat ervan uit dat kinderen uit groep 8 redelijk goed kunnen lezen. Als uw kind minder goed leest zal de uitslag van de test waarschijnlijk meer zeggen over de leesvaardigheden van uw kind dan over de beheersing van de onderdelen die getest werden. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Voor dyslectische kinderen en kinderen die niet op AVI-9 niveau kunnen lezen zijn er een aantal mogelijkheden. Als uw kind een recente dyslexieverklaring heeft is het mogelijk om de Cito toets op een andere manier af te nemen. De afname gebeurt dan met behulp van een cd. Ook is het mogelijk dat uw kind een vergrote versie van de test krijgt (op A3 formaat). De dyslexieverklaring hoeft overigens niet meer naar het Cito gestuurd te worden. Als uw dyslectische kind nog geen dyslexieverklaring heeft, kunt u met de docent overleggen over de mogelijkheden. Het is mogelijk dat de docent uw kind meer tijd geeft om de test te maken. De docent kan zelf bepalen hoeveel extra tijd uw kind krijgt. Verder is het ook mogelijk om de test via een zwart-wit versie of via een vergrote versie af te nemen. Voor blinde leerlingen, kleurenblinde leerlingen en slechtziendeleerlingen is het mogelijk om een cd te gebruiken. Ook zijn er opgavenboekjes in braille, er is een zwart-wit opgavenboekje en er is een vergroot opgavenboekje.

 
En als mijn kind ziek is tijdens afnamedagen?
Voor kinderen die ziek zijn tijdens de afnamedagen van de Citotoets is er een nieuw soort toets om dit in te halen. Deze toets wordt digitaal afgenomen. Het grootste verschil met de papieren versie van de toets is dat de toets op de computer gemaakt wordt. De inhaaltoets heeft dezelfde onderdelen als de papieren versie en uw kind krijg in tegenstelling tot vroeger ook een leerlingrapport.

Wat moet ik doen als de leerkracht naar mijn inzicht een verkeerde beslissing maakt?
De basisschool waar uw kind op zit is wettelijk verplicht om een advies uit te brengen voor het vervolgonderwijs. Daarom wordt aan het eind van groep 8 een onderwijskundig rapport opgesteld. Het rapport bevat de visie van de docent (de school) op de leerprestaties, de interesses en de motivatie van uw kind. De uitslag van de citotoets maakt meestal deel uit van het rapport. Het schooladvies moet schriftelijk aan de ouders gegeven worden. U bent als ouder vrij in de keuze om uw kind aan te melden voor iedere school die u geschikt acht. Ook als het schooltype niet aansluit bij het advies van de basisschool. Een school mag een kind echter weigeren op grond van het advies. De school is verplicht om die afwijzing schriftelijk toe te lichten. Ouders kunnen daar binnen zes weken tegen in beroep gaan. De ouders worden dan samen met hun kind gehoord. Als een school op grond van het advies van de basisschool uw kind blijft afwijzen dan kunt u bij de rechter bezwaar aantekenen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht.